စက်ရုံလိပ်စာ။ ။ အမှတ်(၁)၊ မြို့မရပ်/ကံဦးရပ်၊ သဲတောမြို့၊ မန္တလေးတိုင်း။
ဆိုင်ခွဲလိပ်စာ။ ။ လမ်း ၃၀၊ ၆၆ x ၆၇ လမ်းကြား၊ ရတနာမန္တလေးအိမ်ရာ၊ မန္တလေးမြို့ ။

ဖုန်းနံပါတ်။ ။ ၀၆၄-၂၀၅၀၁၁၂၊ ၀၆၄-၂၀၅၀၄၆၅၊ ၀၉-၂၁၆၅၂၆၁၊ ၀၉-၂၁၆၅၉၈၃။
၀၉-၂၁၆၅၀၀၄၊ ၀၉-၂၅၆၁၀၆၁၃၈

အီးမေးလ်။ ။ tintinyu@goldenphoehtaung.com, sanlinko@goldenphoehtaung.com

ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ။ www.goldenphoehtaung.com